1) Algemeen

Marc Cain GmbH vindt de bescherming van uw persoonsgegevens en uw recht op  zelfbeschikking met betrekking tot uw informatie zeer belangrijk. Marc Cain verzamelt, verwerkt en gebruikt uw persoonsgegevens bij het bezoeken van de Marc Cain-website (www.marc-cain.com) en van de daarin opgenomen Online Shop uitsluitend conform de hieronder beschreven beginselen en met inachtneming van de wettelijke bepalingen inzake gegevensbescherming, in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: 'AVG'), de Duitse federale wet gegevensbescherming (Bundesdatenschutzgesetz), en de Duitse federale wet voor telemedia (Telemediengesetz).

Met dit privacybeleid informeren wij u, onze klanten, geïnteresseerden en sollicitanten, over onze verwerking van uw persoonsgegevens en over de rechten die u hebt. Dit beleid zal zo nodig worden bijgewerkt en gepubliceerd op www.marc-cain.com. Hier vindt u ook ons aanvullend beleid omtrent cookies, tools voor webanalyse en sociale media.

1.1) Persoonsgegevens

Het begrip 'persoonsgegevens' is gedefinieerd in art. 4, lid 1 AVG. Persoonsgegevens zijn alle gegevens met betrekking tot geïdentificeerde en identificeerbare natuurlijke personen. Met 'identificeerbaar' wordt een natuurlijk persoon bedoeld die direct dan wel indirect kan worden geïdentificeerd, in het bijzonder aan de hand van een identificator, zoals een naam, een id-nummer, locatiegegevens, een online-id, of andere kenmerken waarmee de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van de betreffende natuurlijke persoon kan worden achterhaald.

Hiertoe behoren bijvoorbeeld uw naam, geboortedatum, telefoonnummer, postadres en e-mailadres. Maar ook uw IP-adres en het besturingssysteem of de browser van uw apparaat zijn persoonsgegevens indien u aan de hand hiervan geïdentificeerd kunt worden.

1.2) Verwerkingsverantwoordelijke

Marc Cain GmbH
Marc-Cain-Allee 4
D-72744 Bodelshausen, Duitsland
Telefoon: +49 7471 7090
E-mail: info@marc-cain.de
www.marc-cain.com

Contactgegevens functionaris voor gegevensbescherming:
Adres zoals hierboven vermeld, t.a.v. functionaris voor gegevensbescherming, e-mail: datenschutz@marc-cain.de

De verwerkingsverantwoordelijke is de natuurlijke of rechtspersoon die alleen of samen met anderen het doel en de methode van de verwerking van persoonsgegevens bepaalt. 

2) Verwerking van persoonsgegevens en aard en doel van het gebruik

Wij doen u veel verschillende aanbiedingen, waarvan u op de meest uiteenlopende manieren gebruik kunt maken. De persoonsgegevens die wij verwerken en de bronnen die wij daarvoor gebruiken, hangen af van de manier waarop u contact met ons opneemt en van welke aanbiedingen u gebruik maakt.

Een groot deel van gegevens die wij van u verwerken, verzamelen wij van uzelf op het moment dat u gebruik maakt van onze diensten of contact met ons opneemt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het registreren, waarbij u uw naam, e-mailadres of postadres opgeeft. Wij ontvangen echter ook technische gegevens over uw apparaten en toegang. Deze gegevens worden automatisch door ons verzameld wanneer u gebruik maakt van ons aanbod. Denk hierbij bijvoorbeeld aan informatie over het apparaat dat u gebruikt. Wij verzamelen verder ook gegevens via onze eigen gegevensanalyses (bijvoorbeeld in het kader van marktonderzoeken en via klik- en linkprofilering). Ook kunnen wij gegevens over u ontvangen van derde partijen, zoals kredietbeoordelaars en betalingsdienstaanbieders.

Hieronder informeren wij u over de afzonderlijke verwerkingsmogelijkheden voor uw persoonsgegevens. Wij informeren u ook over de aard en het doel van de betreffende verwerking.

2.1) Gegevensverwerking bij het bezoeken van onze website

Wanneer u zich toegang verschaft tot onze website www.marc-cain.de, stuurt de browser die u op uw eindapparaat gebruikt automatisch informatie naar de server van onze website. Deze informatie wordt tijdelijk opgeslagen in een zogeheten logbestand. Het gaat om de volgende informatie die zonder uw tussenkomst wordt verzameld en opgeslagen totdat deze automatisch wordt gewist:

 • IP-adres van de verzoekende computer;
 • Datum en tijdstip van uw verzoek;
 • Naam en URL van de opgevraagde gegevens;
 • Website vanwaar u bent doorgeleid (de 'referrer-URL');
 • Omvang van de overgedragen gegevens;
 • Besturingssysteem van uw computer;
 • Browserprogramma, browserversie en naam van uw toegangsprovider.

Wij verwerken de hierboven vermelde gegevens voor de volgende doeleinden:

 • Bewerkstelligen van een soepele websiteverbinding;
 • Bewerkstelligen van een comfortabele website-ervaring;
 • Evalueren van de veiligheid en stabiliteit van het systeem;
 • Administratieve doeleinden;
 • Analyse van het gebruikersgedrag en aanpassing van ons aanbod.

Deze gegevens worden maximaal 14 dagen opgeslagen en daarna automatisch gewist. 

De rechtsgrondslag voor deze gegevensverwerking van serverlogbestanden is art. 6, lid 1, sub f AVG, waarin de verwerking van persoonsgegevens in het kader van 'gerechtvaardigde belangen' plaatsvindt, voor zover dit niet ten koste gaat van uw fundamentele rechten, vrijheden of belangen. Ons gerechtvaardigd belang bestaat uit het soepel en veilig aan kunnen bieden van onze website en het kunnen meten, analyseren en verbeteren daarvan.

Wij maken op onze website bovendien gebruik van cookies, tools voor tracking en analyse en plug-ins voor sociale media. Meer informatie hierover vindt u in onze Uitleg over cookies, tracking, analyses en sociale media, op https://www.marc-cain.com/Tracking.

Voor het ter beschikking stellen van onze website maken wij gebruik van de webhosting-dienstverlener ScaleCommerce GmbH, Fraunhoferstraße 23A, 10587 Berlijn, Duitsland. De persoonsgegevens die op deze website verzameld worden, worden opgeslagen op de servers van de webhosting-dienstverlener. Hierbij gaat het vooral om IP-adressen, contactverzoeken, metadata en communicatiegegevens, overeenkomstgegevens, contactgegevens, namen, websitebezoeken en overige via een website gegenereerde gegevens. Het gebruik van de webhosting-dienstverlener vindt plaats in het kader van ons gerechtvaardigd belang conform art. 6, lid 1, sub f AVG. 

Bovendien hebben wij een gegevensverwerkingsovereenkomst afgesloten met ScaleCommerce, waarbij de webhost zich ertoe verbindt de persoonsgegevens in opdracht van ons conform de AVG te verwerken en deze uitdrukkelijk niet aan derden door te geven. 

2.2) Contactformulier

Wij bieden u de mogelijkheid om contact met ons op te nemen via een contactformulier. Op het moment dat u dit formulier gebruikt om ons een vraag te stellen, hebben wij uw naam, e-mailadres en het onderwerp en de inhoud van uw verzoek (de met * aangeduide, verplichte gegevens) nodig om uw verzoek te kunnen verwerken en beantwoorden. Aanvullende informatie, zoals uw adres of telefoonnummer, wordt niet verzameld, tenzij u deze informatie vrijwillig verstrekt.

De informatie die u via het contactformulier verstrekt, wordt uitsluitend gebruikt voor onze behandeling van uw verzoek. 

U kunt uw verzoek alleen via het contactformulier indienen als u uw toestemming hebt verleend en deze privacyverklaring (via een opt-in) hebt aanvaard.

De door u verstrekte gegevens zullen niet worden doorgegeven aan derden.

De rechtsgrondslag hiervoor is uw toestemming in de zin van art. 6, lid 1, sub a en f AVG. Het op de juiste manier verwerken van uw verzoek wordt beschouwd als een gerechtvaardigd belang in de zin van de AVG. Indien uw contactgegevens worden opgenomen in verband met een overeenkomst tussen u en ons, geldt ook art. 6, lid 1, sub b AVG (oftewel: deze contactuele relatie) als rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking. 

U kunt uw toestemming voor het hierboven beschreven gegevensgebruik te allen tijde kosteloos intrekken door een korte kennisgeving te sturen naar [email protected]. De rechtmatigheid van de verwerking op grond van uw toestemming blijft tot op het tijdstip van uw intrekking onverlet. 

Wij willen u er echter wel op wijzen dat uw verzoek vanaf het moment van intrekking niet meer kan worden verwerkt. Uw gegevens met betrekking tot het verzoek zullen dan ook worden gewist na verwerking van uw verzoek, waarna alleen de intrekking zelf behouden blijft. 

2.3) Contactverzoeken per e-mail, telefoon, fax of sociale media

Als u contact met ons opneemt per e-mail, telefoon, fax of via sociale media en informatie wilt ontvangen over uw bestellingen of uw klantstatus, kan het voor de verantwoorde verwerking van uw verzoek noodzakelijk zijn om uw persoonsgegevens te verstrekken, zoals uw naam, adres, bedrijf en e-mailadres, of (indien van toepassing) uw order- of factuurnummer. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de verificatie en verwerking van uw verzoek en worden alleen bij ons opgeslagen met het oog op de verwerking van het verzoek en eventuele vervolgvragen. De door u verstrekte gegevens zullen niet worden doorgegeven aan derden.

De verwerking van de verstrekte gegevens vindt uitsluitend plaats ter uitvoering van pre-contractuele maatregelen, conform art. 6, lid 1, sub b AVG. 

De door u verstrekte gegevens blijven in ons bezit totdat we op uw verzoek hebben gereageerd. Daarna worden ze onmiddellijk gewist. In overige gevallen worden uw gegevens opgeslagen conform de bepalingen van de overeenkomst, of conform uw toestemming. 

In dit kader wijzen wij u er uitdrukkelijk op dat er bij gegevensoverdracht via het internet (zoals bij communicatie per e-mail) veiligheidsproblemen kunnen optreden. Volledige bescherming van gegevens tegen toegang door derden is onmogelijk. 

2.4) Informatie over het gebruik van uw persoonsgegevens voor het aanmaken van een klantaccount

Om een klantaccount voor u te kunnen openen, hebben wij alleen de volgende verplichte gegevens nodig: 

 • Uw e-mailadres en 
 • een wachtwoord. 

Daarnaast kunt u vrijwillig aanvullende informatie verstrekken (zoals uw naam, factuur- en bezorgadres, geboortedatum, telefoonnummer en de Marc Cain-winkel bij u in de buurt), maar dit is niet verplicht.

De verwerking van deze gegevens vindt plaats:

 • om u te kunnen identificeren als onze klant;
 • zodat u kunt inloggen op uw klantaccount; en
 • voor verdere administratieve doeleinden.

U kunt op elk moment op uw klantaccount inloggen met uw eigen e-mailadres en wachtwoord. Zorg ervoor dat u uw persoonlijke toegangsgegevens vertrouwelijk behandelt. Deel deze vooral nooit met onbevoegde derden. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor misbruik van wachtwoorden. Houd er rekening mee dat u ook na het afsluiten van onze website automatisch ingelogd blijft, tenzij u zich nadrukkelijk afmeldt. 

Na het aanmaken van een klantaccount hoeft u geen nieuwe gegevens meer in te voeren.

Als geregistreerde gebruiker profiteert u van de volgende functies: Overzicht van uw bestellingen, beheren van uw adresgegevens, persoonlijke verlanglijst, bezorging bij Marc Cain-filialen, bestelgeschiedenis, bestellen in de Marc Cain Online Shop.

Het aanmaken van een klantaccount geschiedt op vrijwillige basis; de grondslag hiervoor is uw toestemming in de zin van art. 6, lid 1, sub a AVG. 

De op grond van uw toestemming uit hoofde van art. 6, lid 1, sub a AVG opgeslagen klantgegevens in uw klantaccount worden door ons opgeslagen voor toekomstige bestellingen, totdat u uw toestemming hiervoor intrekt. Hiervoor volstaat een e-mail naar datenschutz@marc-cain.com.

Indien u uw toestemming intrekt, zullen wij de noodzakelijke gegevens over uw bestellingen uitsluitend bewaren voor zover dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst (in lijn met art. 6, lid 1, sub b AVG) of voor zover wij verplicht zijn om deze gedurende langere tijd aan te houden (in lijn met art. 6, lid 1, sub c AVG) op grond van fiscaal- of handelsrechtelijke bewaar- en documentatieverplichtingen.

2.5) Informatie over het gebruik van uw persoonsgegevens voor de ontvangst en verwerking van een bestelling

Als u als gast of als geregistreerde gebruiker een bestelling plaatst via onze Marc Cain Online Shop (op onze website) of over de telefoon (via onze hotline), verwerken wij de volgende verplichte gegevens van u:

 • uw naam (voor- en achternaam); 
 • uw (bezorg)adres;
 • uw e-mailadres;
 • en nadere, vrijwillig door u verstrekte informatie zoals uw telefoonnummer (mogelijk verplicht bij telefonische bestellingen?) of uw geboortedatum.

Daarnaast slaan we het bestelnummer en de datum en het tijdstip van uw bestelling op.

De verplichte persoonsgegevens zijn noodzakelijk voor de verwerking van uw bestelling. Indien deze gegevens niet worden verstrekt, kan dit ertoe leiden dat de overeenkomst niet kan worden afgesloten. Eventuele verdere verstrekking van persoonsgegevens geschiedt op vrijwillige basis. Wij gebruiken deze gegevens vooral om u persoonlijker en/of individueler aan te kunnen spreken en om onze service te verbeteren doordat wij om feedback kunnen vragen (in lijn met art. 6, lid 1, sub f AVG). 

Om onze klanten zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn geven wij de gegevens door aan andere bedrijven. Dit vindt alleen plaats voor zover wettelijk toegestaan, alleen wanneer dit noodzakelijk is, en uitsluitend voor de goede uitvoering van de overeenkomst. Denk bijvoorbeeld aan bedrijven die de artikelen leveren of de kredietinstelling die belast is met de afwikkeling van de betaling. Daarbij zorgen wij ervoor dat uw gegevens alleen volgens onze richtlijnen worden verwerkt.

Voor de afwikkeling van de betaling maken wij gebruik van de diensten van betalingsdienstaanbieders. Deze staan hieronder vermeld:

 • Adyen N.V., Simon Carmiggeltstraat 6–50, 1011 DJ Amsterdam, Nederland
 • PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22–24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg
 • Klarna Bank AB, Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden
 • iDeal: Currence Holding B.V., Gustav Mahlerplein 33, 1082 MS Amsterdam, Nederland.

Voor het bezorgen van de artikelen maken wij hoofdzakelijk gebruik van DHL Vertriebs GmbH, Charles-de-Gaulle-Straße 20, 52113 Bonn, Duitsland.

Daarnaast voeren wij in voorkomende gevallen een kredietcontrole uit. Hiervoor maken we gebruik van de diensten van CRIF Bürgel GmbH, Leopoldstraße 244, 80807 München, Duitsland.

Meer informatie hierover vindt u onder 3) Doorgifte van persoonsgegevens aan derden.

Uw gegevens worden niet doorgegeven aan derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming. Dit geldt bijvoorbeeld voor reclamedoeleinden. 

De grondslag voor de gegevensverwerking is art. 6, lid 1, sub b AVG, dat de gegevensverwerking voor de uitvoering van een overeenkomst of pre-contractuele maatregelen toestaat. 

Voor zover wij uw contactgegevens niet gebruiken voor reclamedoeleinden (zie 2.6 en 2.7 hieronder), worden de verzamelde gegevens voor de afwikkeling van de overeenkomst opgeslagen totdat de wettelijke of contractuele aansprakelijkheids- en garantierechten zijn verstreken. Nadat deze termijn verstreken is, bewaren wij de contractgegevens die wij op grond van art. 6, lid 1, sub c AVG vanwege commerciële en belastingwetgeving dienen te bewaren gedurende de wettelijk bepaalde termijnen, in gecodeerde vorm. De gegevens worden gedurende deze periode (meestal zes tot tien jaar na afloop van het jaar waarin de overeenkomst werd gesloten) alleen opnieuw verwerkt in het geval van een controle door de belastingdienst.

2.6) Gebruik van uw persoonlijke gegevens voor het versturen van nieuwsbrieven

Als je er uitdrukkelijk mee hebt ingestemd om in de toekomst nieuwsbrieven van ons te ontvangen en als je dit privacybeleid hebt geaccepteerd, gebruiken we je e-mailadres, je postcode en je taal om je regelmatig onze nieuwsbrief toe te sturen. Om de nieuwsbrief te ontvangen is het voldoende om een e-mailadres op te geven. De postcode wordt gebruikt om u informatie te sturen over evenementen in de dichtstbijzijnde winkel.

Verzending van nieuwsbrieven met Mapp: We gebruiken Mapp Engage om nieuwsbrieven te versturen. De provider is Mapp Digital Germany GmbH, Sandstr. 3, D-80335 München/Duitsland. Mapp is een dienst die onder andere gebruikt kan worden voor het organiseren en analyseren van het versturen van nieuwsbrieven. Deze dienstverlener verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend namens ons en in onze opdracht. Daartoe hebben wij met de dienstverlener een contract voor de verwerking van ordergegevens gesloten, waarin deze zich ertoe verplicht de persoonsgegevens namens ons in overeenstemming met de AVG te verwerken en met name niet aan derden door te geven.

Verzending van nieuwsbrieven met Inxmail: We gebruiken Inxmail om nieuwsbrieven te versturen. De provider is Dymatrix Consulting Group GmbH, Lautenschlagerstr. 17, D-70137 Stuttgart/Duitsland. Inxmail is een dienst die onder andere gebruikt kan worden voor het organiseren en analyseren van het versturen van nieuwsbrieven. Deze dienstverlener verwerkt uw persoonsgegevens alleen namens ons en in onze opdracht. Voor dit doel hebben we een contract voor de verwerking van ordergegevens gesloten met de dienstverlener, waarin deze zich ertoe verbindt de persoonsgegevens namens ons te verwerken in overeenstemming met de AVG en, in het bijzonder, deze niet door te geven aan derden.

De gegevens die u invoert om u aan te melden voor de nieuwsbrief worden opgeslagen op de servers van Inxmail in Duitsland. Als u niet toestaat dat Inxmail uw gegevens analyseert, moet u zich afmelden voor de nieuwsbrief.

De verwerking van uw elektronische contactgegevens is gebaseerd op uw toestemming in overeenstemming met Art. 6 para. 1 zin 1 lit. a) AVG. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst. U hoeft zich alleen uit te schrijven via een link aan het einde van elke nieuwsbrief. U kunt zich ook direct op de website afmelden voor de nieuwsbrief of schrijven naar dit e-mailadres:datenschutz@marc-cain.de. Na afmelding wordt uw e-mailadres verwijderd uit de verzendlijst van de nieuwsbrief en ontvangt u geen nieuwsbrieven meer van ons. Gegevens die door ons zijn opgeslagen voor andere doeleinden blijven hierdoor onaangetast.

Gegevensanalyse door Inxmail: Met behulp van Inxmail is het voor ons mogelijk om onze nieuwsbriefcampagnes te analyseren. We kunnen bijvoorbeeld zien of een nieuwsbriefbericht is geopend en op welke links is geklikt. Op deze manier kunnen we onder andere bepalen op welke links het vaakst is geklikt. De reacties van de ontvanger worden ook opgeslagen en geanalyseerd op de servers van INXMAIL in Duitsland.

Dubbele opt-in en logboekregistratie

De registratie voor onze nieuwsbrief vindt plaats in een zogenaamde dubbele opt-in procedure. Dit betekent dat u na registratie en acceptatie van dit privacybeleid een e-mail ontvangt waarin u wordt gevraagd uw registratie te bevestigen. Deze bevestiging is nodig zodat niemand zich kan registreren met e-mailadressen van anderen. Je wordt pas toegevoegd aan onze mailinglijst voor nieuwsbrieven nadat je op de knop "Bevestigen" hebt geklikt.

Inschrijvingen op de nieuwsbrief worden geregistreerd om het registratieproces te kunnen bewijzen in overeenstemming met de wettelijke vereisten. Dit omvat het opslaan van het tijdstip van registratie en bevestiging, evenals uw IP-adres. De rechtsgrondslag voor deze opslag is ons legitieme belang conform art. 6 lid 1 zin 1 lit. f) AVG.

Deze informatie en uw e-mailadres worden alleen opgeslagen voor het verzenden van de nieuwsbrief en het registreren van het registratieproces en worden gebruikt voor reclamedoeleinden per e-mail totdat u uw abonnement opzegt. Deze gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt of doorgegeven aan derden.

Na herroeping bewaren we uw toestemmingsgegevens gedurende een redelijke periode in een geblokkeerde vorm om te kunnen voldoen aan onze verplichting om bewijs te leveren in het geval van een verzoek om informatie. De rechtsgrondslag voor deze verdere opslag is ons legitieme belang op grond van art. 6 lid 1 zin 1 lit. f) AVG.

2.7) E-mailreclame conform § 7, lid 3 van de Duitse wet tegen oneerlijke concurrentie UWG / reclame per post

In het kader van de wettelijke toestemming conform § 7, paragraaf 3 van de Duitse wet tegen oneerlijke concurrentie UWG en art. 6, lid 1, sub f AVG hebben wij het recht om het e-mailadres dat u bij de aankoop van artikelen via onze Online Shop hebt opgegeven, te gebruiken voor regelmatige, rechtstreekse reclame voor onze eigen vergelijkbare producten of diensten, ongeacht of u zich heeft aangemeld voor onze nieuwsbrief, mits u hier in het verleden geen bezwaar tegen heeft gemaakt. 

In principe ontvangt u alleen productaanbevelingen per e-mail tot een jaar na uw laatste aankoop of het laatste gebruik van onze diensten. 

Recht van bezwaar

Indien u dergelijke reclame voor vergelijkbare producten of diensten niet meer per e-mail wilt ontvangen, kunt u te allen tijde bezwaar maken tegen het toekomstig gebruik van uw e-mailadres voor dit doel. Hiervoor worden geen andere kosten in rekening gebracht dan de doorgiftekosten tegen de basistarieven. 

Het enige wat u hiervoor hoeft te doen, is te klikken op de afmeldlink in de e-mail of een e-mail te sturen naar [email protected]. Bij bezwaar wordt het betreffende e-mailadres geblokkeerd voor verdere gegevensverwerking voor reclamedoeleinden. 

U ontvangt als klant ook regelmatig reclame per post met producten en diensten die voor u van belang kunnen zijn, ongeacht of u zich hebt aangemeld voor onze nieuwsbrief, mits u hier in het verleden geen bezwaar tegen heeft gemaakt.

Hiervoor gebruiken we het postadres dat u heeft opgegeven bij de aankoop van artikelen uit onze Online Shop.

De rechtsgrondslag voor het per post opsturen van reclame-uitingen is art. 6, lid 1, sub f AVG.

Recht van bezwaar

Indien u geen reclame-uitingen per post meer wilt ontvangen, kunt u te allen tijde bezwaar hiertegen maken met toekomstige werking. Hiervoor worden geen andere kosten in rekening gebracht dan de doorgiftekosten tegen de basistarieven. 

Het enige wat u hiervoor hoeft te doen, is een e-mail sturen naar datenschutz@marc-cain.com

Voor zover er externe verwerkers worden ingezet voor de direct marketing zijn deze ook gebonden aan artikel 28 van de AVG.

2.8) Gebruik van een live videosysteem

Wij bieden de mogelijkheid op onze website om rechtstreeks en persoonlijk vragen over onze producten of procedures te stellen aan een van onze medewerkers. U kunt gebruik maken van deze functie door op de chatknop onderaan de website te klikken en vervolgens op 'Gesprek beginnen' te klikken. Bij deze gesprekken is er geen sprake van beeldoverdracht van uw kant. In deze context worden er dan ook geen gegevens verzameld of opgeslagen. De enige gegevens die worden verzameld en opgeslagen, zijn de chatnaam die u heeft opgegeven en de inhoud van de chat. Dit is nodig voor het chatverloop. De chat en de door u opgegeven chatnaam worden uitsluitend in het zogeheten RAM (intern) geheugen opgeslagen en onmiddellijk verwijderd nadat u of wij het chatgesprek hebben beëindigd, of uiterlijk 2 uur na het laatste chatbericht. Ook worden er cookies geplaatst om de chatfunctie te laten werken. Verdere uitleg over cookies en hoe u toestemming kunt geven voor of bezwaar kunt maken tegen het gebruik van cookies vindt u in de afzonderlijke uitleg over cookies. Indien u ervoor kiest om alle cookies uit te schakelen, kan dit ertoe leiden dat de chatfunctie op onze website niet meer werkt.

Daar waar de verzamelde gegevens een persoonlijke link hebben, vindt de verwerking plaats conform art. 6, lid 1, sub f AVG, namelijk op basis van ons gerechtvaardigd belang om effectieve klantenservice te leveren en om gebruikersgedrag statistisch te analyseren voor optimalisatiedoeleinden.

2.9) Gegevensverwerking bij sollicitaties en sollicitatieprocedures

De informatie hieronder biedt een overzicht van de persoonsgegevens die we verzamelen en verwerken in verband met sollicitatieprocedures bij Marc Cain.

Voor de sollicitatieprocedures worden de volgende gegevens of gegevenscategorieën verwerkt:

 • Basisgegevens van de sollicitant (voornaam, achternaam, aanspreekvorm, e-mailadres, telefoonnummer, adres, geboortedatum, nationaliteit)
 • Kwalificatiegegevens (begeleidend schrijven, motivatie, cv, arbeidsverleden, (vak)diploma's en competenties)
 • Vrijwillige informatie, zoals een foto van de sollicitant
 • Aanvullende gegevens voor sommige vacatures, zoals een rijbewijs
 • Communicatie met u in verband met de sollicitatieprocedure
 • Overige openbaar toegankelijke, functiegerelateerde gegevens (indien van toepassing)

Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor doeleinden die verband houden met de personeelswerving voor het vervullen van vacatures en het aangaan van een dienstverband.

De rechtsgrondslag voor de verwerking is § 26, paragraaf 1 van de Duitse federale wet gegevensbescherming (Bundesdatenschutzgesetz). Indien u ons vrijwillig toestemming heeft gegeven voor de verwerking van bepaalde gegevens, vormt deze toestemming de rechtsgrondslag voor gegevensverwerking conform art. 6, lid 1, sub a AVG.

In sommige gevallen verwerken wij uw gegevens om ons gerechtvaardigd belang te beschermen, bijvoorbeeld voor het instellen, uitoefenen of onderbouwen van rechtsvorderingen in verband met de sollicitatieprocedure.

Uw gegevens zullen hoofdzakelijk worden verwerkt door onze interne HR-afdeling.

Wij maken ook gebruik van de externe dienstverlener Prescreen International GmbH, Mariahilfer Straße 17, 1060 Wenen, Oostenrijk. Deze dienstverlener is verantwoordelijk voor het domein *.jobbase.io, waarop bedrijven vacatures plaatsen en sollicitaties ontvangen en beheren. Jobbase.io is het centrale platform voor ons sollicitatiebeheer. Wanneer u ons online formulier gebruikt, worden uw persoonsgegevens rechtstreeks opgeslagen in *.jobbase.io. Ook sollicitaties per post of e-mail worden ingevoerd in het e-recruitingssysteem. 

U kunt de gegevens die u in het kader van de online sollicitatie hebt verstrekt te allen tijde inzien, wijzigen of bijwerken in uw sollicitantprofiel.

Zolang u geen verdere wijzigingen aanbrengt in uw sollicitantprofiel (zoals het voltooien van een lopende sollicitatie, het aanmaken van een nieuwe sollicitatie of het wijzigen van een bestaande sollicitatie), zullen uw gegevens binnen zes maanden na afloop van de meest recente actieve sollicitatieprocedure worden gewist.

U kunt ook zelf op elk moment een verzoek tot wissing van uw sollicitantprofiel en sollicitatiedocumenten indienen via [email protected]. Na uw verzoek tot verwijdering zult u op de hoogte worden gesteld van de exacte verwijderingsdatum en zullen uw gegevens automatisch in overeenstemming met de vastgelegde voorwaarden worden gewist. 

Prescreen verwerkt in het kader van deze activiteiten uitsluitend persoonsgegevens namens Marc Cain als verwerker conform art. 4, sub 8 AVG.

Meer informatie en het privacybeleid van Prescreen kunt u hier (Link) vinden.

Wij slaan uw persoonsgegevens op zolang als dit nodig is om te beslissen over uw sollicitatie, tenzij u ons eerder heeft verzocht om de gegevens te wissen. 

Indien er geen dienstverband tussen u en ons tot stand komt, bewaren wij uw gegevens normaliter gedurende een periode van zes maanden na afloop van de sollicitatieprocedure, voor zover dit noodzakelijk is om onszelf te verdedigen tegen mogelijke rechtsvorderingen.

Als u op meerdere vacatures heeft gesolliciteerd, worden uw documenten zes maanden nadat u de afwijzingsbrief voor de laatste sollicitatie hebt ontvangen automatisch gewist. Wij informeren u per e-mail over deze wissing. 

In het geval van een aanstelling bewaren wij naast uw sollicitatiedocumenten ook de gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van het dienstverband, tot aan het eind van het dienstverband. 

U bent niet wettelijk verplicht om uw persoonsgegevens te verstrekken, maar dit is wel noodzakelijk voor de sollicitatieprocedure.

2.10) Platform voor klantgegevens

Het Customer Data Platform wordt gebruikt om klantinformatie uit verschillende bronnen te verzamelen en te analyseren met als doel de relatie met de klant te verbeteren. We gebruiken de dienst ook om u gepersonaliseerde inhoud en productaanbevelingen te bieden op onze website, via e-mail of in gedrukte vorm. Uw gegevens worden gepseudonimiseerd binnen klantsegmenten. Er worden geen conclusies getrokken over individuele personen. De aanbieder van deze technologie is Dymatrix Consulting Group GmbH, Lautenschlagerstr. 17, D-70137 Stuttgart/Duitsland. De gegevensverwerking wordt uitgevoerd op basis van uw toestemming (Art. 6 para. 1 lit. a GDPR), voor de uitvoering van een contract (Art. 6 para. 1 lit. b GDPR), vanwege een wettelijke verplichting (Art. 6 para. 1 lit. c GDPR) of op basis van ons gerechtvaardigd belang (Art. 6 para. 1 lit. f GDPR). De verwerkte gegevens omvatten identificatiegegevens, contactgegevens, aankoopgeschiedenis, gebruiksgegevens van onze diensten en, indien van toepassing, andere categorieën van persoonsgegevens.

3) Doorgifte van persoonsgegevens aan derden

Uw gegevens worden alleen doorgegeven indien daar een rechtsgrondslag voor is.

Uw gegevens komen binnen Marc Cain GmbH alleen terecht bij de afdelingen die uw gegevens nodig hebben om onze contractuele en wettelijke verplichtingen na te komen, of om hun respectieve werk uit te kunnen voeren (bijv. verkoop en marketing).

Daarnaast kunnen de volgende afdelingen uw gegevens ontvangen:

 • Door ons ingeschakelde verwerkers (zie art. 28 AVG) die uw gegevens voor ons en op grond van onze instructies verwerken, met name dienstverleners op het gebied van IT en logistiek, drukkerijen, financiële dienstverleners en incassodiensten.
 • Betalingsdienstverleners
 • Kredietinstellingen
 • Bezorgdiensten 
 • Overheidsorganen en -instanties (zoals belastingautoriteiten) in geval van wettelijke of ambtelijke verplichtingen

3.1) Betalingsverwerking

Voor de betalingsverwerking in het kader van de uitvoering van de overeenkomst maken wij gebruik van de hieronder vermelde betalingsverwerkers en -diensten conform art. 6, lid 1, sub b AVG. Hiervoor kan het nodig zijn dat we uw persoonsgegevens (zoals uw naam, adres, e-mailadres en creditcard- en bankrekeninggegevens) doorgeven aan de betreffende betalingsdiensten of dat ze daar worden aangehouden.

3.1.1) Betalingsverwerker Adyen N.V.

Indien u voor deze betaalmethode kiest, wordt de betaling verwerkt door de betalingsverwerker Adyen N.V., Simon Carmiggeltstraat 6–50, 1011 DJ te Amsterdam, en worden de gegevens die u tijdens het betalen verstrekt, alsook uw bestellingsgegevens, doorgestuurd naar Adyen en naar de door u gekozen betalingsaanbieder conform art. 6, lid 1, sub a AVG (toestemming) en art. 6, lid 1, sub b AVG (verwerking ter uitvoering van een overeenkomst). Uw gegevens worden uitsluitend doorgegeven voor de betalingsverwerking en alleen voor zover dit hiervoor noodzakelijk is. Meer informatie over het privacybeleid van Adyen vindt u op: https://www.adyen.com/de_DE/richtlinien-und-haftungsausschluss/privacy-policy/update-statement.

Bovendien hebben wij uit hoofde van art. 28 AVG een gegevensverwerkingsovereenkomst afgesloten met Adyen N.V., waarbij Adyen zich  verbindt om de persoonsgegevens in opdracht van ons in overeenstemming met de AVG te verwerken. 

3.1.2) Betalingsaanbieder Klarna

Als u kiest voor de betaaldienstverlening van Klarna, geschiedt de betalingsverwerking via Klarna Bank AB, Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden (hierna 'Klarna'). Voor de afwikkeling van de betaling worden uw persoonsgegevens (voor- en achternaam, adres, e-mailadres en IP-adres), alsook bestellingsgegevens (zoals het factuurbedrag, artikel, type bezorging), aan Klarna doorgegeven om uw identiteit en kredietwaardigheid te controleren, mits u hier in het kader van de bestelling uitdrukkelijk mee heeft ingestemd conform art. 6, lid 1, sub a AVG. U kunt hier inzien welke kredietinstellingen uw gegevens kunnen ontvangen:

https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/de_de/credit_rating_agencies

De uitkomst van het kredietonderzoek kan zogeheten 'scorewaarden' bevatten. Indien er scorewaarden zijn opgenomen in de uitkomst van het kredietonderzoek, berusten deze op een wetenschappelijk erkende, wiskundig-statistische methode. Bij de berekening van de scorewaarden wordt onder andere, maar niet uitsluitend, gebruik gemaakt van adresgegevens. De informatie die Klarna ontvangt over de statistische waarschijnlijkheid van een betalingsachterstand wordt gebruikt om tot een weloverwogen besluit inzake de totstandkoming, uitvoering of beëindiging van de contractuele relatie te kunnen komen.

De in het privacybeleid van Klarna genoemde kredietinstellingen kunnen in Duitsland worden ingezet ter controle van uw identiteit en kredietwaardigheid.

U kunt uw toestemming voor dit gebruik van persoonsgegevens te allen tijde intrekken bij Klarna. Desalniettemin kan Klarna nog steeds het recht hebben om uw persoonsgegevens te verwerken, namelijk indien dit noodzakelijk is voor de verwerking van de betaling in overeenstemming met de overeenkomst.

Uw persoonsgegevens worden behandeld in overeenstemming met het toepasselijke privacybeleid en de voorwaarden die zijn opgenomen in Klarna's beleid ten aanzien van gegevensbescherming voor betrokkenen die hun woonplaats in Duitsland hebben (https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/nl_nl/privacy).

3.1.3) Betalingsaanbieder PayPal

Indien u uw bestelling wilt betalen met PayPal, klikt u op 'PayPal' om toegang te krijgen tot de website van PayPal S.à r.l, et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg. Hier wordt u verzocht  omde inlog- en contactgegevens in te voeren en/of te bevestigen die u aan PayPal hebt verstrekt. 

Als u ervoor kiest om deze betalingsaanbieder te gebruiken, stemt u ermee in dat uw persoonsgegevens aan PayPal worden doorgegeven voor de afwikkeling van de betaling. Het gaat hier om het IP-adres, uw voor- en achternaam, adres, e-mailadres en andere gegevens die noodzakelijk kunnen zijn voor de betalingsverwerking. PayPal kan persoonsgegevens doorgeven aan derden indien er sprake is van een dienovereenkomstige order of indien dit noodzakelijk is voor de nakoming van contractuele verplichtingen.

De rechtsgrondslag voor de verwerking van de persoonsgegevens is art. 6, lid 1, sub f AVG. Door PayPal te gebruiken kunnen onze klanten gemakkelijker de bij ons bestelde artikelen betalen. Bovendien helpt het gebruik van PayPal om fraude tegen te gaan.

Mogelijkheden tot bezwaar en intrekking

Indien u niet instemt met de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u de plaatsing van cookies voorkomen door bepaalde instellingen te kiezen in uw browser. Deze vorm van bezwaar heeft geen gevolgen voor de persoonsgegevens die moeten worden verwerkt, gebruikt of doorgegeven voor de afwikkeling van de betaling.

U kunt het privacybeleid van PayPal via de volgende link raadplegen: https://www.PayPal.com/nl/webapps/mpp/ua/privacy-full.

3.1.4) Betalingsaanbieder iDEAL

iDeal is een betaaldienst van de Nederlandse betalingsaanbieder Currence Holding B.V., Gustav Mahlerplein 33, 1082 MS Amsterdam. Deze dienst werkt als volgt: Wanneer u als klant iDEAL als betalingsmiddel kiest, moet u aanvullend uw bank selecteren, waarna u wordt doorgestuurd naar uw bank. Uw bank toont u het aankoopbedrag en verzoekt u om uw rekeningnummer in te voeren. Hierna volgt de twee-factorauthenticatie, bestaande uit een wachtwoord en bankpas. Vervolgens keurt de bank de transactie meteen goed of af, waarna het bedrag onmiddellijk van uw rekening wordt afgeschreven. Als er onvoldoende saldo op de rekening staat, wordt de transactie geweigerd. Aansluitend ontvangen wij van uw bank de betalingsbevestiging. U ontvangt zelf ook een betalingsbevestiging wanneer u vanaf de website van uw bank automatisch wordt teruggeleid naar onze website. De betaling zelf wordt echter eerst op een tussenrekening gestort bij uw bank. Wij ontvangen het geld pas na enige tijd (maximaal een week). 

Bij deze methode kunt u direct betalen zonder dat u ons persoonsgegevens hoeft te verstrekken. Deze gegevens worden uitsluitend door uw bank aangehouden in het kader van het online bankieren. 

U kunt het privacybeleid van iDEAL via de volgende link raadplegen: https://www.ideal.nl/disclaimer-privacy/.

3.2 Kredietwaardigheid

Wij geven de in het kader van deze overeenkomst verzamelde persoonsgegevens inzake de aanvraag voor, de uitvoering van en beëindigen van deze contractuele relatie, alsook gegevens over gedrag dat niet in overeenstemming met het contract of frauduleus is, door aan CRIF Bürgel GmbH, Leopoldstraße 244, 80807 München, Duitsland. De rechtsgrondslag voor deze doorgifte is art. 6, lid 1, sub b en f AVG. De gegevensuitwisseling met CRIF Bürgel GmbH heeft ook als doel om te voldoen aan de wettelijke verplichting om te controleren op kredietwaardigheid (zie § 505a en § 506 van het Duits Burgerlijk Wetboek).  

CRIF Bürgel GmbH verwerkt de ontvangen gegevens en gebruikt deze ook voor profilering ('scoring'), zodat zij haar contractpartners in de Europese Economische Ruimte en Zwitserland, en mogelijk ook in andere derde landen (in zoverre hiervoor een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie voorhanden is), kan voorzien van informatie, o.a. inzake de kredietwaardigheidsbeoordeling van natuurlijke personen. Voor meer informatie over de activiteiten van CRIF Bürgel GmbH kunt u hun informatieblad raadplegen, of online kijken op https://www.crifbuergel.de/en/privacy.

De rechtsgrondslag hiervoor is art. 6, lid 1, sub b en f AVG. Deze grondslag berust op de bescherming van uw identiteit en het voorkomen van fraude. De analyse en uitkomst van onze navraag zal voor de duur van de contractuele relatie worden opgeslagen in uw klantaccount. Tijdens het bestelproces controleren wij ook uw kredietwaardigheid om u alleen die betaalmethodes te kunnen tonen waarvoor u in aanmerking komt.

3.3. Verzenden van uw bestelling

Met het oog op de verzending van uw bestellingen geven wij uw bezorgadres en e-mailadres door aan onze bezorgingsdiensten, hoofdzakelijk DHL Vertriebs GmbH, Charles-de-Gaulle-Straße 20, 52113 Bonn, Duitsland. Dit wordt uitsluitend gedaan in het kader van de levering van artikelen en meldingen ten aanzien van de bezorging. De bezorgingsdiensten zijn onderworpen aan het postgeheim.

De rechtsgrondslag voor deze doorgifte is art. 6, lid 1, sub b en f AVG. 

3.4. Overige doeleinden

Wij geven uw persoonsgegevens alleen door aan derden indien:

 • u hiervoor uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven conform art. 6, lid 1, sub a AVG;
 • de doorgifte noodzakelijk is voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van rechtsvorderingen en er geen reden is om aan te nemen dat u een zwaarder wegend belang heeft dat beschermd dient te worden tegen doorgifte van uw gegevens, conform art. 6, lid 1, sub f AVG; of
 • er een wettelijke verplichting tot doorgifte bestaat overeenkomstig art. 6, lid 1, sub c AVG.

4) Gegevensbeveiliging door versleuteling

SSL- of TLS-versleuteling 

Deze website maakt om veiligheidsredenen en ter bescherming van de doorgifte van vertrouwelijke inhoud (zoals bestellingen en vragen die u ons als sitebeheerder stuurt) gebruik van SSL- of TLS-versleuteling. U kunt een versleutelde verbinding herkennen aan de adresregel in de browser, die van 'http://' naar 'https://' verandert, en aan het slotje voor de adresregel. 

Als de SSL- of TLS-versleuteling geactiveerd is, kunnen de gegevens die u aan ons doorgeeft niet door derden worden meegelezen. 

Versleuteld betalingsverkeer op deze website 

Indien er na het sluiten van een koopovereenkomst sprake is van een verplichting om ons uw betalingsgegevens te verstrekken (bijv. uw bankrekeningnummer in het geval van automatische incasso), zijn deze gegevens noodzakelijk voor de verwerking van de betaling. 

Het betalingsverkeer via de gebruikelijke betaalmiddelen (zoals Visa/Mastercard en automatische incasso) geschiedt uitsluitend via een versleutelde SSL- of TLS-verbinding. U kunt een versleutelde verbinding herkennen aan de adresregel in de browser, die van 'http://' naar 'https://' verandert, en aan het slotje voor de adresregel. 

Bij versleutelde communicatie kunnen de betalingsgegevens die u aan ons overhandigd niet worden meegelezen door derden. 

Ook maken wij gebruik van passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen ter bescherming van uw gegevens tegen toevallige of opzettelijke manipulatie, gedeeltelijk of volledig verlies, vernietiging en ongeoorloofde toegang door derden. Wij verbeteren voortdurend onze veiligheidsmaatregelen in lijn met de technologische ontwikkelingen.

5) Hoelang worden mijn gegevens opgeslagen?

Voor zover nodig verwerken wij uw persoonsgegevens voor de duur van onze contractuele relatie, met inbegrip van het aangaan en uitvoeren van de overeenkomst. Daarnaast zijn wij gebonden aan diverse bewaar- en documentatieverplichtingen, onder meer uit hoofde van het Duitse Wetboek van Koophandel (Handelsgesetzbuch). De daarin vermelde termijnen voor bewaring en documentatie bedragen twee tot tien jaar. Ten slotte wordt de bewaartermijn ook getoetst aan de wettelijke verjaringstermijnen. Hierbij wordt conform § 195 van het Duits Burgerlijk Wetboek (BGB) in de regel uitgegaan van drie jaar, maar dit kan in bepaalde gevallen oplopen tot dertig jaar.

6) Worden er gegevens doorgegeven aan een derde land of internationale organisatie?

Wij geven uw gegevens alleen door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (d.w.z. derde landen) wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van uw bestellingen, wettelijk verplicht is, of indien u ons hiervoor toestemming heeft gegeven. Voor uitleg over het gebruik van tools voor tracking en analyse en socialemediacomponenten kunt u terecht op onze website https://www.marc-cain.com/Cookies-Tracking-Analyse-und-Social-Media/.

7) Welke rechten inzake gegevensbescherming heb ik?

Uit hoofde van artikel 15 e.v. van de AVG beschikt u over de volgende rechten met betrekking tot de door ons opgeslagen persoonsgegevens over u (de zogenaamde rechten van betrokkenen):

 • U kunt ons te allen tijde vragen naar de persoonsgegevens of categorieën van persoonsgegevens die we van u opslaan, voor welke doeleinden deze worden verwerkt en welke ontvangers of categorieën van ontvangers deze kunnen ontvangen. Daarnaast kunt u de overige in art. 15 AVG vermelde informatie opvragen over uw persoonsgegevens (recht van inzage).
 • Conform de wettelijke voorschriften beschikt u bovendien over het recht op rectificatie (art. 16 AVG), het recht op gegevenswissing (art. 17 AVG) en het recht op beperking van de verwerking (art. 18 AVG) ten aanzien van uw persoonsgegevens.
 • Daarnaast heeft u conform art. 20 AVG het recht om de aan ons overgedragen persoonsgegevens van ons te ontvangen in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm. U kunt deze persoonsgegevens ook overdragen of over laten dragen aan andere verwerkingsverantwoordelijken (recht op overdraagbaarheid van gegevens).
 • U heeft ook het recht om uw toestemming hiervoor op elk moment in te trekken.

Recht van bezwaar

Indien uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van een gerechtvaardigd belang (conform art. 6, lid 1, sub f AVG), heeft u het recht om bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (conform art. 21 AVG), mits u hiervoor redenen heeft die voortvloeien uit uw specifieke situatie of het bezwaar gericht is tegen direct marketing. In het laatste geval is er sprake van een algemeen bezwaarrecht dat wij zonder opgave van een specifieke situatie honoreren.

U kunt uw bezwaar richten aan [email protected] of aan het adres hierboven.

Voor de uitoefening van uw rechten inzake gegevensbescherming kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via [email protected]

 • Bovendien heeft u het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming als u vindt dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de wetgeving inzake gegevensbescherming. Via de volgende link vindt u een lijst met functionarissen voor gegevensbescherming en hun contactgegevens:

https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html

8) Ben ik verplicht om gegevens te verstrekken?

In het kader van onze contractuele relatie hoeft u alleen die persoonsgegevens te verstrekken die nodig zijn voor de totstandkoming, uitvoering en beëindiging van de contractuele relatie, of waarvan het verzamelen wettelijk verplicht is.

Zonder deze gegevens kunnen wij in de meeste gevallen geen overeenkomsten sluiten of bestellingen uitvoeren. Ook zullen wij bestaande overeenkomsten niet langer kunnen uitvoeren en moeten we deze mogelijk beëindigen.

9) In hoeverre is er sprake van geautomatiseerde besluitvorming bij individuele gevallen?

Wij maken bij de totstandkoming en uitvoering van de contractuele relatie in principe geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming conform art. 22 AVG. Indien wij in individuele gevallen hier toch gebruik van maken, zullen wij u daarvan persoonlijk op de hoogte brengen, mits dit wettelijk vereist is.

10) In hoeverre worden mijn gegevens gebruikt voor profilering?

Wij verwerken uw gegevens gedeeltelijk automatisch om bepaalde persoonlijke aspecten te evalueren (de zogeheten 'profilering' uit art. 4, punt 4 AVG). Wij maken bijvoorbeeld gebruik van profilering om uw potentiële interesse in onze producten en diensten te bepalen. Deze evaluatie vindt plaats met behulp van statistische methoden, op basis van actuele en eerdere klantgegevens. Wij zetten de uitkomst hiervan in om u op een doel- en behoeftegerichte manier aan te spreken.

11) Wijziging van dit privacybeleid

Wij behouden ons het recht voor om dit privacybeleid in de toekomst te wijzigen. U dient daarom regelmatig het privacybeleid te raadplegen bij uw bezoek aan onze website.