Categorieën

{{{name}}}

Aanbevolen producten

{{{name}}}
Zoekresultaat weergeven

Categorieën

{{{name}}}

Aanbevolen producten

{{{name}}}
Zoekresultaat weergeven

Algemene Handelsvoorwaarden van de Online Shop van Marc Cain GmbH
§ 1 Toepassingsgebied en begripsbepalingen


Voor de handelsbetrekkingen tussen de Marc Cain GmbH, Marc-Cain-Allee 4, D-72411 Bodelshausen (hierna „verkoper“ of „Marc Cain“ genoemd) en de klant (hierna „klant“ genoemd) voor aangelegenheden in de Marc Cain Online Shop (www.marc-cain.com) gelden uitsluitend de onderstaande algemene verkoopsvoorwaarden in de bewoordingen geldig op het moment van de bestelling. Individueel gemaakte afspraken met de klant (inclusief nevenakkoorden, aanvullingen en/of wijzigingen) hebben in ieder geval voorrang op de algemene verkoopsvoorwaarden van de verkoper.§ 2 Sluiting van het contract en bestelprocedure


 1. 1. De internetpagina’s van verkoper betekenen slechts een uitnodiging aan de klant, een aanbod tot het sluiten van een koopovereenkomst voor de aangeboden waren te doen.
 2. 2. De klant kan uit het assortiment van verkoper producten uitzoeken en die via de knop „winkelmandje“ in een zogenaamd winkelmandje verzamelen. Als de klant de knop „betaalplichtig bestellen“ aanklikt, doet hij een bindend aanbod tot aankoop van de waren die zich in het winkelmandje bevinden. Voor het verzenden van de bestelling kan de klant via de betreffende knop „wijzigen“ de bestelgegevens in het besteloverzicht te allen tijde inzien en wijzigen. Het aanbod van de klant kan echter alleen worden gedaan en verstuurd, als de klant deze Algemene Handelsvoorwaarden door het plaatsen van een vinkje accepteert en daardoor in zijn aanbod heeft opgenomen.
 3. 3. De maxiumum bestelwaarde voor de online-koop is afhankelijk van betalingswijze en financi ële gegoedheid. De afgifte van waren gebeurt alleen in voor een huishouden gebruikelijke hoeveelheden. De in de online shop gekochte waren zijn uitsluitend voor privégebruik.
 4. 4. De klant krijgt daarop per e-mail een automatische ontvangstbevestiging, die de inhoud van de bestelling van de klant nog een een keer laat zien en die de klant kan afdrukken. Deze automatische ontvangstbevestiging betekent nog geen acceptatie van het aanbod, maar documenteert alleen, dat de bestelling bij de verkoper is binnengekomen.
 5. 5. Het contract komt pas tot stand door de afgifte van de verklaring van acceptatie door de verkoper. Verkoper verklaart de acceptatie door een per e-mail verzonden verzendbevestiging (hierna ook „contractsbevestiging“) of door uitlevering van de waar. Verkoper is gerechtigd, maar niet verplicht, het contractuele aanbod van de klant binnen 14 dagen na binnenkomst bij de verkoper aan te nemen.
 6. 6. De contractstekst zal door verkoper na sluiting van de overeenkomst met inachtneming van de voorschriften over de bescherming van de privacy worden opgeslagen en de klant per e-mail toegestuurd.
 7. 7. De verkoper neemt geen bestelling aan van klanten, die het 18e levensjaar nog niet voltooid hebben.


§ 3 Weergave op de website


Eventuele geringe kleurafwijkingen van de goederen die op de website weergegeven worden, zijn techniek gebonden.§ 4 Registratie voor een debiteurenrekening


 1. 1. Voor een eenvoudiger gebruik van de Online Shop biedt de verkoper de klant de mogelijkheid zich voor een debiteurenrekening te registreren. In dat geval moet de klant zijn gegevens niet telkens bij elke bestelling opnieuw doorgeven. Deze worden in de klantendatabase van de verkoper opgeslagen en automatisch in een nieuwe bestelling ingevoerd.
 2. 2. Voor de registratie voor een debiteurenrekening heeft de verkoper de volgende gegevens van de klant nodig: achternaam, voornaam, adres, geboortedatum, een eventueel afwijkend leveradres, alsook een e-mailadres. Deze gegevens geeft de klant in een invoermasker in. Ze worden in de klantendatabase van de verkoper opgeslagen. Dat gebeurt door middel van bevestiging van de knop „aanmelden“. De verkoper gebruikt de opgeslagen gegevens enkel met inachtneming van de geldende bepalingen i.v.m. gegevensbescherming. Details bevinden zich in de gegevensbeschermingsverklaring van de verkoper, die in de Online Shop onder de knop „Gegevensbescherming“ steeds opvraagbaar is.
 3. 3. Naar aanleiding van de registratie krijgt de klant automatisch een bericht per mail, dat zijn debiteurenrekening geopend werd. Het e-mailadres van de klant dient tegelijkertijd als gebruikersnaam voor de debiteurenrekening. Tijdens het registratieproces wordt de klant gevraagd een wachtwoord in te geven. De klant heeft de mogelijkheid dit wachtwoord na het inloggen op zijn debiteurenrekening te wijzigen. De klant moet de toegangscode en het wachtwoord steeds geheimhouden, mag het niet aan derden meedelen en is verplicht zijn toegangscode en zijn wachtwoord tegen de onbevoegde toegang van derden te beschermen. De klant is verantwoordelijk voor misbruik van de toegangscode en van het wachtwoord.


§ 5 Levering, Levertermijnen, Beschikbaarheid van waren


 1. 1. Indien er niets anders is overeengekomen, vindt de levering aan het door de klant opgegeven leveradres. Indien tijdens de bestelprocedure niets anders wordt meegedeeld, vindt de levering binnen 3 à 4 werkdagen na bevestiging van het contract.
 2. 2. Als op het tijdstip van de bestelling de door de klant uitgekozen waar niet beschikbaar mocht zijn, wijst de verkoper de klant daar bij het begin van de bestelprocedure op. Verkoper neemt in de bevestiging het aanbod van de klant slechts aan voor zover het de waar betreft die beschikbaar is.
 3. 3. Indien de bestelde waren op verschillende locaties (filialen of magazijnen) beschikbaar zijn, worden deze in aparte pakketten geleverd.


§ 6 Prijzen, Verzendkosten


 1. 1. Alle prijzen die op de internetpagina‘s aangegeven zijn, dienen te worden gelezen als inclusief de op dat moment geldende omzetbelasting.
 2. 2. Verkoper deelt de klant de in rekening te brengen verzendkosten, alsmede eventuele bijkomende kosten tijdig voor het uitbrengen van een aanbod door de klant mee. De (verzend-)kosten komen voor rekening van de klant.


§ 7 Betaling, Betaalverzuim


 1. 1. Verkoper accepteert alleen de betaalwijzen die de klant in het kader van de bestelprocedure op dat moment zijn genoemd. De volgende betaalwijzen staan in principe ter beschikking: betaling per creditcard (Visa, Master Card en AMEX), betaling op factuur en betaling per PayPal
 2. 2. Tijdens de bestelprocedure voert verkoper, als er sprake is van een gerechtvaardigde belangstelling, een automatische toetsing van de kredietwaardigheid van de klant door via een informatieaanvraag bij een kredietregistratiebureau. De bestelmogelijkheid en de aangeboden betaalwijzen hangen af van het resultaat van deze kredietwaardigheidstoetsing. Bij het ontbreken van kredietwaardigheid is verkoper bovendien gerechtigd, van alle bestaande contracten, waarbij de klant ondanks vervaldatum en aanmaning de aankoopprijs nog niet heeft betaald, geheel of gedeeltelijk af te zien


§ 8 Voorbehoud van eigendomsrecht


 1. 1. Tot op het moment van volledige betaling van de verkoopsprijs, blijven de geleverde goederen eigendom van de verkoper.
 2. 2. De klant is verplicht bij een beslaglegging op de goederen of andere ingrepen van derden de verkoper onmiddellijk schriftelijk hierover te informeren, alsook de derde op het voorbehoud van eigendomsrecht van de verkoper te wijzen.§ 9 Recht van herroeping


1. Verkoper stelt de consument in overeenstemming met de wettelijke voorschriften op de hoogte van zijn recht van herroeping:

Informatie over herroeping

Recht van herroeping

U heeft het recht binnen veertien dagen zonder opgaaf van redenen deze overeenkomst te herroepen.

De termijn voor herroeping bedraagt veertien dagen vanaf de dag

 • waarop u of een door u benoemde derde, die niet de vervoerder is, de waren in bezit genomen heeft, indien u enige waar of meerdere waren in het kader van een bijeenbehorende bestelling heeft besteld en de waar resp. waren bij elkaar geleverd wordt resp. worden;
 • waarop u of een door u gemachtigde derde, die niet de vervoerder is, de laatste waar in bezit genomen heeft, indien u meerdere waren in het kader van een bijeenbehorende bestelling heeft besteld en de waren apart geleverd worden.

Om uw recht van herroeping uit te oefenen, moet u ons (Marc Cain GmbH, Online Shop, Marc-Cain-Allee 4, D – 72411 Bodelshausen, telefoon: +49 7471 709-4242, fax: +49 7471 709-5 42 42, e-mail: [email protected]in.de) via een eenduidige verklaring (bijv. een per post verzonden brief, telefax of e-mail) op de hoogte stellen van uw besluit om deze overeenkomst te herroepen. U kunt daarvoor het bijgevoegde voorbeeld-herroepingsformulier gebruiken, dat echter niet voorgeschreven is.

Voor inachtneming van de herroepingstermijn is het voldoende, dat u de kennisgeving van de uitoefening van het recht van herroeping voor afloop van de herroepingstermijn verzendt.

Gevolgen van de herroeping

Als u deze overeenkomst herroept, dienen wij u alle betalingen, die wij van u hebben ontvangen, met inbegrip van de leveringskosten (uitgezonderd de extra kosten, die voortvloeien uit het feit dat u een andere wijze van levering dan de door ons aangeboden, voordeligste standaardlevering gekozen heeft), onverwijld en uiterlijk terug te betalen binnen veertien dagen vanaf de dag, waarop de kennisgeving van uw herroeping van deze overeenkomst bij ons is binnengekomen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel, waarvan u bij de oorspronkelijke transactie gebruik heeft gemaakt, tenzij met u uitdrukkelijk iets anders was overeengekomen; in geen geval worden u vanwege deze terugbetaling onkosten in rekening gebracht.Wij kunnen de terugbetaling weigeren, tot wij de waren weer terug ontvangen hebben, of tot u het bewijs hebt geleverd, dat u de waren heeft teruggezonden, al naar gelang, wat het vroegste tijdstip is.

U dient de waren onverwijld en in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag, waarop u ons in kennis stelt van de herroeping van deze overeenkomst, aan ons terug te zenden of over te dragen. De termijn is in acht genomen, indien u de waren voor afloop van de termijn van veertien dagen verzendt. Wij dragen de kosten van terugzending van de waren. U dient voor een eventueel waardeverlies van de waren alleen in te staan, als dit waardeverlies is terug te voeren op een omgang met de waren die voor controle van de kwaliteit, eigenschappen en werking van de waren niet noodzakelijk is.


- Einde van de informatie over herroeping -

 

2. Verkoper informeert de consument in overeenstemming met de wettelijke eisen over het volgende voorbeeld-herroepingsformulier. Het gebruik van dit voorbeeld-herroepingsformulier is evenwel niet verplicht.

Voorbeeld-herroepingsformulier
(Als u de overeenkomst wilt herroepen, vult u dan s.v.p. dit formulier in en zend u het retour.)
- Aan: Marc Cain GmbH, Online Shop, Marc-Cain-Allee 4, D – 72411 Bodelshausen, fax: +49 7471 709-5 42 42, e-mail: [email protected]
- Hiermee herroep(en) ik/wij (*) de door mij/ons (*) gesloten overeenkomst over de aankoop van de volgende waren (*)/de levering van de volgende dienstverrichting (*)
- Besteld op (*)/ontvangen op (*)
- Naam van de consument
- Adres van de consument
- Handtekening van de consument (alleen bij kennisgeving op papier)
- Datum

______
(*) Doorhalen wat niet van toepassing is

3. Uitsluiting resp. voortijdig vervallen van het recht tot herroeping

Het recht tot herroeping bestaat o.a. niet bij overeenkomsten tot levering van waren, die niet geprefabriceerd zijn en voor de productie waarvan een individuele keuze of bestemming door de consument beslissend is, of die eenduidig op de persoonlijke behoeften van de consument zijn afgestemd.

Het recht van herroeping vervalt o.a. voortijdig bij overeenkomsten tot levering van verzegelde waren, die om redenen van bescherming van de gezondheid of van hygiëne niet geschikt zijn voor teruggave, als de verzegeling na de levering is verbroken.

Wij nemen alleen volledige artikelen en sets in originele verpakking terug.

Volgens paragraaf 16, lid 1 van de Duitse Consumentenrichtlijn bestaat geen recht op herroeping, wanneer verzegelde goederen werden geleverde die om redenen van de gezondheidsbescherming of om hygiëneredenen niet geschikt zijn voor een teruggave en waarvan de verzegeling na de levering werd.


§ 10 Kwaliteitsgarantie


 1. 1. De kwaliteitsgarantie bij fouten in de aangekochte artikelen richt zich naar de wettelijke voorschriften. De garantieclaims verjaren twee jaar na levering van de goederen.
 2. 2. Commercieel of technisch onvermijdelijke materiaalgeboden afwijkingen wat de kwaliteit, kleur, grootte, uitrustig of het design van de goederen betreft, zijn geen reden voor fouten.
 3. 3. Het recht van de klant op kwaliteitsgarantie bestaat niet wanneer hij/zij de goederen veranderd heeft en de fouten hierdoor zelf veroorzaakt heeft.


§ 11 Informatie i.v.m. gegevensverwerking


De bescherming van de persoonlijke gegevens van de klant, die hij/zij bij het gebruik van de Online Shops aan Marc Cain meedeelt, is voor Marc Cain zeer belangrijk en deze laatste zal de persoonlijke gegevens dan ook enkel in overeenstemming met de op dat moment geldende bepalingen i.v.m. bescherming van gegevens verzamelen, opslaan of gebruiken. Deze bepalingen i.v.m. bescherming van de gegevens zijn in persklare vorm opvraagbaar.§ 12 Aansprakelijkheid


Marc Cain is verantwoordelijk in het kader van de wettelijke bepalingen.§ 13 Slotbepalingen


 1. 1. Voor overeenkomsten tussen de verkoper en de klant wordt het recht van de Bondsrepubliek Duitsland met uitzondering van het VN-Kooprecht toegepast.
 2. 2. De uitnodiging, voorstellen te doen in het kader van de Marc Cain Online Shops, richt zich enkel tot de verbruiker.
 3. 3. Wanneer afzonderlijke bepalingen van deze algemene verkoopsvoorwaarden niet van toepassing zijn of worden, blijft de rechtsgeldigheid van de bepalingen voor de rest onaangetast. In plaats van de ongeldige bepaling gelden de vigerende desbetreffende wettelijke bepalingen. Dit geldt ook voor de invulling van eventuele leemtes in de regeling van deze algemene verkoopsvoorwaarden.
 4. 4. Alle rechten van het merk Marc Cain zijn voorbehouden voor Marc Cain GmbH en mogen enkel met uitdrukkelijke toestemming van dit bedrijf gebruikt worden.
 5. 5. Voor vragen, suggesties of klachten i.v.m. de Marc Cain Online Shop kan de klant gebruik maken van het e-mailadres [email protected], het telefoonnummer +49.7471.709-4242 als ook van het adres vermeld in artikel 9.


§ 14 Aanbieder van de website


De website met domeinnaam www.marc-cain.com wordt geleid door

Marc Cain GmbH
Marc-Cain-Allee 4
72411 Bodelshausen
Duitsland

Vertegenwoordigd door de bedrijfsleider
Helmut Schlotterer

Tel.: +49.7471.709-4242
Fax: +49.7471.709-5 4242
E-Mail: [email protected]

Registergericht
Amtsgericht Stuttgart, HRB Nr. 380206Downloads

Algemene Handelsvoorwaarden
Informatie over herroeping
Voorbeeld-herroepingsformulier